De burgemeester besliste om een drank- en dansgelegenheid in de Cadixstraat tijdelijk te sluiten vanwege aanhoudende geluidsoverlast. De zaak blijft gedurende twee weekends dicht: van vrijdagavond 15 tot en met zondagnacht 17 december en van vrijdagavond 22 tot en met zondagnacht 24 december. De uitbater moet bovendien bijkomende maatregelen nemen om de hinder, veroorzaakt door de elektronisch versterkte muziek, te voorkomen. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot verdere sancties, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

 

De politie stelde op korte tijd meermaals geluidsoverlast vast vanuit een drank- en dansgelegenheid in de Cadixstraat, naar aanleiding van verschillende klachten over de luide muziek. Het ging telkens om elektronisch versterkte muziek, die duidelijk hoorbaar was in de openbare ruimte en bij omwonenden. Bijkomend zorgden klanten op het terras van de zaak ook regelmatig voor (geluids)hinder in de buurt. Op basis van deze klachten voerde de politie een geluidsmeting uit in een naburige woning, waarbij ze vaststelde dat de toegelaten grenswaarden overschreden werden.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde in het gedrang komt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat elke vorm van uitbating en/of activiteit in de drank- en dansgelegenheid verboden is gedurende twee weekends. Dat is nodig om de rust in de buurt te herstellen.

 

De uitbater moet ook een aantal bijkomende maatregelen nemen, die zich specifiek richten op geluidsoverlast. Zo moet hij erop toezien dat de muziek die binnen wordt afgespeeld geen hinder veroorzaakt in de openbare ruimte en dat de klanten op het terras niet te luidruchtig zijn. Daarvoor moet hij ramen en deuren gesloten houden bij het afspelen van elektronisch versterkte muziek en geluidswerende gordijnen aanbrengen aan de toegangsdeuren. Ook moet hij aan de gevel ter hoogte van de overdekte buitenruimte duidelijk leesbare affiches aanbrengen waarop aan klanten wordt gevraagd rekening te houden met de nachtrust van de buren.

 

Verder moet de uitbater een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie, die door de politie kan verzegeld worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf moet door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming gebeuren, en gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie. Als blijkt dat deze maatregelen niet worden nageleefd, kunnen er verdere sancties volgen, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.