Het college keurde vorige week de intentie tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cultuurpark goed. Het gebied van dat RUP Cultuurpark bevindt zich tussen de Gérard Le Grellelaan, de Vogelzanglaan, de Jan Van Rijswijcklaan en de Ring. In het voorjaar van 2021 wordt de procedure gestart en organiseert de stad een inspraakmoment voor de buurt. Als alles vlot verloopt, komt de definitieve vaststelling van het RUP er eind 2022.
 
De site Cultuurpark wordt afgebakend door de Gérard Le Grellelaan, de Vogelzanglaan, de Jan Van Rijswijcklaan en de Ring en omvat functies zoals Antwerp Expo, Hotel Crown Plaza en een tankstation. 
 
In 2015-2016 werd een ruimtelijk kader uitgewerkt door ontwerpteam TV MAKH, een speciaal voor deze opdracht opgericht team bestaande uit Maxwan, Karres & Brands, Hub, Universiteit Antwerpen en Goudappel Coffeng. Dat kader legt de randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van dit gebied.
 
Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Met de opmaak van het RUP wordt een concrete volgende stap gezet in de duurzame ontwikkeling van het Cultuurpark als cultuur-recreatieve toplocatie, en in de realisatie van het ruimtelijk raamwerk van TV MAKH. We willen de verruiming van Antwerp Expo als hefboom gebruiken en inzetten op een versterking van de publieke en groene open ruimte die het verbindende element zullen vormen tussen de verschillende programma’s binnen het Cultuurpark. Naast de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sites Antwerp Expo en Hotel Crown Plaza wordt ook de ruimtelijke ontwikkeling van het binnengebied tussen deze sites in het planproces meegenomen.”
 
Het RUP wil op die manier een veerkrachtig en toekomstgericht plan vormen dat de basis zal zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling van het Cultuurpark als een ruimtelijk samenhangend geheel.
 
Wat is een RUP?
Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Een RUP start met de opmaak van een start- en procesnota. Dat is een juridisch document dat de doelstellingen en de visie voor het gebied weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur. De start- en procesnota wordt voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven.
 
Timing
Begin 2021 wordt een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het RUP. In het voorjaar van 2021 wordt de start- en procesnota opgemaakt en organiseert de stad een inspraakmoment voor de buurt. Als alles vlot verloopt, gebeurt de definitieve vaststelling van het RUP eind 2022.