Stad Antwerpen wil op termijn alle gebouwen op haar grondgebied fossielvrij verwarmen. Warmtenetten zijn daarin een sleutelelement. Om die efficiënt uit te rollen, ontwerpt de stad nu een ‘Roadmap warmtenet 2030’. Daarin vertaalt ze haar strategie in concrete stappen om tegen 2030 voldoende gebouwen aan te sluiten en de vooropgestelde CO₂ -reductie te halen. In het voorjaar van 2022, na gesprekken met alle betrokken partners, wil de stad de definitieve Roadmap goedkeuren.
 
De eerste belangrijke stappen om warmtenetten mogelijk te maken in Antwerpen zijn reeds gezet. Een uitgetekende warmtezoneringskaart toont aan dat een warmtenet, gevoed met restwarmte uit de industrie, in meerdere wijken in de stad de meest goedkope en aangewezen optie is om gebouwen fossielvrij te verwarmen. Uit die kaart vloeide een plan van aanpak voort met 9 pilootzones waarin warmtenetten als voorkeursoptie worden uitgewerkt. Dit plan, dat op 18 mei 2020 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, legt ook de rollen vast van de verschillende partners (zoals Fluvius en het Havenbedrijf) in het ontwikkelen ervan.
 
Ambities vastgelegd in Roadmap
Vandaag gaat de stad nog een stap verder. Het klimaatplan 2030 rekent op een CO₂ -reductie van 71.000 ton door de aansluiting van gebouwen op warmtenetten in Antwerpen. Dat komt overeen met een volledige verduurzaming van de warmtevraag van circa 33.500 wooneenheden of bijna 10% van de huidige residentiële en tertiaire warmtevraag in Antwerpen. Om de doelstelling van het klimaatplan te halen moeten extra warmteafnemers worden aangesloten die gelegen zijn nabij de pilootzones en langs de warmtetransportleidingen naar en tussen deze zones. Om dat mogelijk te maken wordt een concretere aanpak ontwikkeld in samenspraak met de strategische partners uit het plan van aanpak: de ‘Roadmap warmtenetten 2030’.
 
Het warmtenet vergt een investering van circa 400 miljoen verdeeld over circa 20 projecten (backbones, distributienetten, warmteoverdrachtstations, piekinstallaties…) door de gehele stad. Aan de hand van deze roadmap zal een flink aantal projecten opgestart moeten worden ter voorbereiding van de investeringsbesluiten in de periode 2023-2025.
 
Flexibel en voorzien op groei
De Roadmap zet een strategie uit en een stappenplan om via een efficiënte inzet en organisatie van middelen de doelstelling tegen 2030 te realiseren. Dankzij een stadsbreed warmtenet zullen bijkomende industriële (rest)warmtebronnen (langsheen Scheldelaan en in de Melselepolder) en bijkomende warmteafnemers (in de nabijheid van warmtetransportleidingen en pilootzones) worden aangesloten. Door het aaneensluiten van verschillende warmtetransportleidingen bouwt de stad de nodige flexibiliteit en bedrijfszekerheid in om risico’s bij het wegvallen van bronnen te  ondervangen. Het warmtenet is voorzien op verdere groei, zodat tegen 2050 tot 200.000 gezinnen kunnen genieten van deze duurzame verwarmingsmethode. Het net zal zich uitstrekken langs de Scheldekaaien en op Linkeroever. In een latere fase kan ook langsheen de Ring een warmtetransportverbinding worden aangelegd. De reservatiestroken voor de buizen van het warmtenet worden daarvoor nu reeds voorzien.
 
Afgewerkte Roadmap voorjaar 2022
De huidige ontwerpversie van de Roadmap is de startbasis voor een uitgebreide consultatieronde met diverse belanghebbende partijen zoals (potentiële) restwarmteproducenten, grote warmteafnemers in de stad en verschillende overheden. De stad beoogt om in het voorjaar van 2022 een definitieve versie op te leveren, gedragen door de partners.
 
Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu: “Met een stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Vele tienduizenden woningen en honderden stadsgebouwen zullen duurzaam verwarmd kunnen worden, zonder een gram CO₂ extra uit te stoten. Met het voorliggend ontwerp van Roadmap concretiseren we de bijdrage van warmtenetten in het halveren van onze stedelijke broeikasgasuitstoot tegen 2030. De voorgestelde kerninfrastructuur is bovendien reeds voldoende om de warmteleveringen na 2030 te verdubbelen. We leggen dit ontwerp nu voor aan alle betrokkenen om het verder te verfijnen en waar nodig bij te stellen. Begin volgend jaar moet dit een geloofwaardig, breed gedragen en concreet plan opleveren voor de uitbouw van ons warmtenet.” 
 
Wie meer wil weten over de warmtenetten in Antwerpen, kan terecht op www.antwerpenmorgen.be.

Foto’s: www.antwerpen.be