De stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot wordt jaarlijks opgevolgd via een emissie-inventaris. Zo kan de stad nagaan of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen en welke extra inspanningen nodig zijn binnen de verschillende sectoren, zoals gebouwenverwarming en transport. Vandaag nam het college kennis van de meest recente emissie-inventaris, dat is die van 2018. Daarin wordt bevestigd dat de stad de klimaatdoelstellingen voor 2020 toen al heeft gehaald.

Jaarlijkse rapportering
In 2009 sloot Antwerpen zich aan bij het Convenant of Mayors, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich engageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. In het kader van dit convenant rapporteert de stad Antwerpen jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied. Voor het stedelijke gebied van Antwerpen is er in 2018 een CO2-vermindering van 21,4% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad de doelstellingen van het Convenant of Mayors dat een vermindering met 20% oplegde tegen 2020. “Dit is echter geen reden om op onze lauweren rusten”, benadrukt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws.
 
Antwerpse huishoudens zorgen voor grootste emissiedaling
Ten opzichte van 2005 daalde de CO2-uitstoot van de Antwerpse huishoudens met 37%. Dit is opmerkelijk gezien de Antwerpse bevolking met 11,7% toenam in dezelfde periode. Een sterke daling in het energieverbruik van 28% is de voornaamste reden van deze reductie. Verklaringen voor de daling in energieverbruik bij de huishoudens zijn onder meer te vinden in de renovatiegraad (onder andere in sociale woningbouw), strengere isolatienormen bij (ver)nieuwbouw, en de actieve stedelijke werking via het EcoHuis.
 
Lokale hernieuwbare energieproductie in stijgende lijn
In het kader van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad zich ook om tegen 2020 13% van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. In de inventaris van 2018 is berekend dat de stad aan 14% zit, wat wil zeggen dat ze haar doelstellingen gehaald heeft.
 
Tijd voor nieuwe stappen
Ondanks de hoopvolle cijfers van de uitstoot door gezinnen en de gestegen cijfers van hernieuwbare energieproductie, is er in 2018 een lichte stijging van de globale emissies met 2,1%.
 
Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “We zien dat de dalende trend van onze uitstoot stagneert. De makkelijke oplossingen zijn uitgewerkt, het is tijd voor nieuwe stappen. Met ons klimaatplan 2030, dat we binnenkort aan de gemeenteraad zullen voorleggen, moeten we dus extra maatregelen in stelling brengen om onze grotere ambities te kunnen waarmaken.”
 
Het volledige rapport met alle grafieken is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be.