De bibliotheken van de stad Antwerpen lanceren een innovatief strategisch plan voor de periode 2020-2025. Ze kiezen voor een aanpak op maat en de focus op leesplezier, taal- en cultuureducatie en competentieontwikkeling. Zo wordt maximaal ingezet op geletterdheid, mediawijsheid en participatie. Opzet is om zoveel mogelijk Antwerpenaren te betrekken, met extra aandacht voor kinderen en jongeren van de stad. Een nieuw en eenvoudig gebruikersreglement dat de voornaamste drempels zal wegnemen is alvast één van de eerste tastbare veranderingen voor elke gebruiker.

Het BIB-beleidsplan voor de komende vijf jaar is bijzonder innovatief en houdt een ambitieuze koerswijziging met een nieuwe missie voor de Antwerpse bibliotheken in. Belangrijkste verandering is de fundamentele shift van een collectiegerichte naar een klantgerichte werking. De focus wordt verlegd van de bibliotheekcollectie naar de gebruikers. De werking wordt volledig afgestemd op de noden en wensen van huidige klanten en potentiële gebruikers uit de omgeving. Met deze nieuwe werkwijze willen de Antwerpse bibliotheken bestaande drempels wegwerken. Zo zal de toegankelijkheid geoptimaliseerd worden met verruimde openingsuren voor de bibliotheekdiensten. Ook zullen reglement en tarifering  sterk vereenvoudigd worden. Er wordt ook een vernieuwde visie op de onthaalzones en wegwijs in de bibliotheek geïmplementeerd.

Om het nieuwe bibplan te realiseren werd voor het eerst een analyse gemaakt van het gebruik van een bib door verschillende klantprofielen. De werking van de bibliotheek, zowel het aanbod als de programmatie, zal gelinkt worden aan de specifieke klantprofielen van de bibliotheek in kwestie. Als resultaat hiervan zullen de collecties van de Antwerpse bibliotheken onderling verschillen. De integrale bibliotheekcollectie blijft voor ieder lid weliswaar toegankelijk: boeken, strips, dvd’s of cd’s van de ene bib kunnen steeds opgevraagd worden door een klant van een andere bib.

Ook nemen de Antwerpse bibliotheken een voortrekkersrol rond geletterdheid op met extra aandacht voor kinderen en jongeren. Er zal bijvoorbeeld meer ingezet worden op trajecten en studieplaatsen. Dit hangt samen met een aanpassing in de openingsuren, zodat studenten ook na de schooluren in de bibliotheek terechtkunnen.

“De bib is van de Antwerpenaar en wil dat in de toekomst nog meer zijn: met een vereenvoudigd reglement, betere openingsuren en een nieuwe visie op onthaal. We zetten volop in op scholenwerking en op leesplezier voor de jonge Antwerpenaar”, zegt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Antwerpen trekt de kaart van Lees- en Boekenstad. Onze bibliotheken spelen een cruciale rol: ze stimuleren het leesklimaat en de meerstemmigheid in de stad.”

Kort samengevat, bevat de beleidsnota voor de Openbare bibliotheken van de stad Antwerpen volgende innovatieve krachtlijnen:
De bibliotheken werken een innovatieve, open leeromgeving uit waar de focus ligt op scholieren.
Ze werken op geletterdheid en taalontwikkeling bij kinderen, jongeren en hun begeleiders.
Ze werken een open, duurzaam en innovatief aanbod uit voor jongeren en de third place-gebruiker met het oog op competentieontwikkeling en creatie (inzicht verwerven door ‘doen’).
Ze zijn leeromgevingen voor anderstaligen en bieden taaloefenkansen aan volwassenen.
Ze stimuleren een leesklimaat, reflectie, verdieping en meerstemmigheid in de stad.