Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe toelatingsvoorwaarden om de lage-emissiezone (LEZ) van Antwerpen te mogen binnenrijden. Diesels moeten beschikken over een Euronorm 5 of hoger, wagens op benzine of LPG over een Euronorm 2 of hoger. De stad start binnenkort met een brede campagne om voertuigeigenaars aan te sporen zich tijdig aan te passen. Met de nieuwe toelatingsvoorwaarden wijzigen ook de voorwaarden voor een tijdelijke toelating. Het college legt de principes daarvan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van eind april. Een uitbreiding van de LEZ komt er niet.
Strengere toelatingsvoorwaarden vanaf 1 januari 2020
Antwerpen voerde in februari 2017 in de Antwerpse binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ) in. De meest vervuilende wagens mogen hier niet meer rijden. Of een auto de LEZ wel of niet binnen mag, hangt af van zijn Euronorm. De volgende jaren verstrengen de toelatingsvoorwaarden verschillende keren. Op die manier wordt telkens een impuls gegeven voor een verdere verschoning van het wagenpark en zal ook de luchtkwaliteit in Antwerpen verder verbeteren. Wagens op benzine en LPG moeten vanaf 2020 minstens Euronorm 2 hebben. Deze wagens kwamen eind jaren 90 op de markt. Dieselwagens moeten minstens beschikken over Euronorm 5. Deze wagens kwamen een tiental jaar geleden op de markt. De nieuwe toelatingsvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020 voor een periode van 5 jaar. Voor 80% van de Belgische wagens verandert er niets door deze verstrenging. Zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en mogen de LEZ automatisch in. Vanaf 2025 volgen nieuwe verstrengingen. Wagens op benzine of LPG moeten dan minstens voldoen aan Euronorm 3. Voor dieselvoertuigen geldt vanaf dan Euronorm 6 (6a, 6b, 6c of 6d-temp). Vanaf september 2027 moeten diesels voldoen aan Euronorm 6d. Deze bijkomende verstrenging is een gevolg van de dieselgate-affaire. De autoconstructeurs zijn nog bezig deze nieuwe Euronorm 6d op de markt te brengen. Wie op zoek gaat naar een nieuwe of tweedehandse dieselwagen houdt hier best rekening mee. Voor wagens op benzine of LPG zal de minimumnorm vanaf januari 2028 verstrengen naar Euro 4.

Diesel
Vanaf 1/1/20
Vanaf 1/1/2025
Vanaf 1/9/2027
Euronorm minstens
5
6
6d

Benzine/LPG
Vanaf 1/1/2020
Vanaf 1/1/2025
Vanaf 1/1/2028
Euronorm minstens
2
3
4

De Euronorm staat op de meeste inschrijvingsbewijzen onder de rubriek ‘milieuklasse’. Wanneer dat niet het geval is, kan men met de checktool op www.antwerpen.be/LEZ snel nagaan tot wanneer zijn voertuig toegelaten is.
Registratie en tijdelijke toelating
Belgische en Nederlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen de LEZ automatisch binnen. Voertuigen uit andere landen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden mogen de LEZ in, maar enkel als ze zich binnen de 24 uur na het betreden van de LEZ registreren. Van deze voertuigen beschikt de LEZ-databank niet over de voertuigkenmerken die nodig zijn om automatisch toegang te kunnen geven. Voor dieselvoertuigen met Euronorm 4 zal het mogelijk zijn om tegen betaling een tijdelijke toelating aan te vragen. De tarieven zijn afhankelijk van het soort voertuig en de duur van de toelating. De toelating kan aangevraagd worden voor een week, een maand, 4 maanden of een jaar. De tarieven die worden voorgelegd op de gemeenteraad van april. Ze liggen tussen 30 euro (1 week) en 365 euro (1 jaar) voor een personenwagen. Voor kleine bussen en lichte vracht tot 3,5 ton liggen de bedragen tussen 40 euro (1 week) en 1020 euro (1 jaar). En van 50 euro (1 week) tot 1450 euro (1 jaar) voor een vrachtwagen of touringcar. De tarieven weerspiegelen de gemaakte administratiekost, de veroorzaakte milieukost en de verkregen uitgespaarde vervangingskost.
Inwoners in de LEZ met een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, hebben recht op een sociaal, verlaagd tarief om met hun voertuig in de LEZ te rijden. Het verlaagd tarief blijft hetzelfde als in de periode 2017-2019. Voertuigen van personen met een handicap kunnen onder een aantal voorwaarden een gratis vrijstelling krijgen.
Een voertuig registreren en een vrijstelling of tijdelijke toelating aanvragen, kan vanaf september 2019.
Schepen Tom Meeuws: “Met deze nieuwe verstrenging zorgen we ervoor dat voertuigen in Antwerpen groener worden en hierdoor zetten we weer een stap naar gezondere lucht in de stad. Met deze maatregelen zullen we dus de grootste vervuilers uit het verkeer te halen. Wie nog een dieselwagen heeft met Euronorm 4 zal een tijdelijke toelating kunnen kopen. Voor de meest kwetsbare inwoners of gezinnen die in de LEZ wonen, voorzien we een sociaal tarief dat hetzelfde blijft als in de vorige periode. We gaan gezondere lucht in deze stad uiteraard niet alleen verkrijgen door de auto’s die hier rijden te vergroenen”, vult de schepen van leefmilieu aan. “Het blijft onze ambitie om minder wagens in de stad te krijgen en inwoners en bezoekers van Antwerpen aan te zetten om gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer.”
Uitgebreide communicatiecampagne
De stad start een uitgebreide en langdurige communicatiecampagne om inwoners, bedrijven en bezoekers te informeren over de nieuwe toelatingsvoorwaarden. De campagne start in de loop van april en loopt tot het einde van het jaar. In die periode wordt iedereen geïnformeerd via folders en affiches, websites, advertenties, infosessies en sociale media.
De boodschap van de verstrengingscampagne is tweeledig:
er komt een verstrenging van de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ;
check of uw voertuig vanaf 1 januari 2020 nog binnen mag.

Meer in detail informeert de campagne over de algemene toelatingsvoorwaarden en hoe men daaraan voldoet (automatisch of mits registratie), de mogelijke vrijstellingen (voertuigen van personen met een handicap, prioritaire voertuigen,…) en de mogelijkheden voor een tijdelijke toelating of LEZ-dagpas. Daarnaast gaat ruim aandacht naar de alternatieven voor verplaatsing naar, in en vanuit de stad: park & rides, openbaar vervoer, fiets-, auto- en andere deelsystemen. Het aanmoedigen van gedragsverandering en modal shift is een cruciaal element in de omslag naar schonere én minder wagens.
Geen uitbreiding LEZ
Het college nam vandaag ook kennis van de haalbaarheidsstudie naar een eventuele uitbreiding van de LEZ. In die studie werden verschillende scenario’s van gebiedsuitbreiding en de effecten ervan onderzocht. De stad heeft geen plannen om tot uitbreiding over te gaan. De stad is overtuigd dat ze met andere maatregelen de luchtkwaliteitsdoelstellingen kan halen. De stad wil in eerste instantie inzetten op de steeds strengere normen van de huidige LEZ, de realisatie van de modal shift doelstellingen van het Toekomstverbond en de bestrijding van roetfilter- en AdBluefraude om overal in de stad de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen. “Het luchtkwaliteitsprobleem in het uitbreidingsgebied zit hoofdzakelijk op de invalswegen. Die wegen zullen mee verschonen door de verstrenging van de huidige LEZ-zone en mede dankzij de modal shift ambities. De gewone Antwerpenaar in de woonwijken buiten de ring hoeven we op die manier niet onnodig op kosten te jagen”, aldus schepen Tom Meeuws.

Foto: Frederik Beyens