De stad Antwerpen voert dit najaar een aantal structurele verkeersveiligheidsmaatregelen uit in het district Antwerpen, aan het kruispunt Mercatorstraat, Brialmontlei, Belgiëlei en Van den Nestlei. Uit objectieve ongevallengegevens bleek dat er op dit kruispunt veel (letsel)ongevallen gebeuren.

Dit project is een samenwerking tussen de stad en het district Antwerpen. De Mercatorstraat en de Brialmontlei vallen onder de bevoegdheid van het district; de Belgiëlei en de Van den Nestlei onder die van de stad.

Maatregelen
De dienst stadsontwikkeling/mobiliteit stelde samen met de lokale verkeerspolitie een maatregelenpakket op. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige functie en vormgeving van de weg en het kruispunt. Snelle, goedkope en tijdelijke maatregelen zijn op basis van observaties en ongevallengegevens niet mogelijk. Dus er wordt gekozen voor een structurele en duurzame herinrichting van het kruispunt. Ook wordt een nieuwe fietsroute van dit kruispunt van en naar de Brialmontlei aangelegd, omdat uit het fietsverkeer blijkt dat een veilige en fietsvriendelijke verbinding daar nodig is.

Concreet worden volgende maatregelen toegepast:
1. compacter maken en verkleinen van het kruisingsvlak;
2. voorrangssituatie duidelijker in beeld brengen door signalisatie en wegmarkeringen;
3. vergroten van de opstelruimte aan de fietsoversteken;
4. fietsoversteek dubbelrichting maken (noordelijke tak Mercatorstraat);
5. aanleg fietsverbinding tussen Belgiëlei en Brialmontlei;
6. fietsoversteek realiseren ter hoogte van de Belgiëlei in enkelrichting;
7. betere regeling tussen enerzijds voetgangers en fietsers en anderzijds gemotoriseerd verkeer.

Snelle en tijdelijke of structurele verkeersveiligheidsmaatregelen
Door zwarte punten met snelle en tijdelijke of structurele verkeersveiligheidsmaatregelen aan te pakken, neemt de stad actie om kruispunten verkeersveiliger maken.