Het stadsbestuur uitte in haar bestuursakkoord de ambitie dat de stad transparant moet zijn. Daarom besliste het college vandaag om jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van de verkozen mandaten van de burgemeester en schepenen, alsook van de publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit de stad, of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen.

De lijst zal jaarlijks ter kennisname voorgelegd worden op de themacommissie intergemeentelijke samenwerking. Hij bevat de mandaten die in de loop van het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend, de verkregen bruto vergoedingen, conform de belastingfiches, en het aantal aanwezigheden op  vergaderingen in dat jaar.

Het stadsbestuur van Antwerpen vindt transparantie erg belangrijk. Met deze lijst komt er maximale transparantie over de mandaten en vergoedingen van de burgemeester en het college.