Op maandag 22 mei bezochten Antwerps schepen voor sociale zaken Tom Meeuws, Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Inburgering Bart Somers het project Taalbubbels Plus in Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek. Taalbubbels Plus is een inburgeringstraject voor laaggeletterde moeders dat maatschappelijke oriëntatie combineert met opvoedingsondersteuning, taaloefenkansen Nederlands en toeleiding naar kinderopvang. Met dit project wil de stad deze kwetsbare moeders met jonge kinderen ondersteunen bij hun integratie in de samenleving.

Met Taalbubbels Plus biedt stad Antwerpen maatschappelijk kwetsbare laaggeletterde moeders met jonge kinderen een inburgeringstraject op maat. Deze doelgroep, zeker als het gaat om gezinnen die nog maar kort in België verblijven, leeft vaak geïsoleerd in kansarmoede en stapt daardoor minder snel in het reguliere inburgeringstraject. Ook de zorg voor een baby of kind is dikwijls een praktische en psychologische hindernis om te starten met inburgering.

Uit cijfers van het Agentschap Opgroeien blijkt dat in Antwerpen veel kinderen van buitenlandse herkomst wonen. Bijna 33% praat een ander taal dan Nederlands met hun moeder. 18% van de kinderen woont in een gezin waar meer dan 1 taal wordt gesproken.

De geïntegreerde aanpak van Taalbubbels Plus combineert maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en opvoedingsondersteuning. Daardoor wordt een kwaliteitsvol inburgeringstraject ook mogelijk voor kwetsbare anderstalige moeders. Ze leren bij, groeien in hun rol als moeder, vergroten hun netwerk en verbeteren hun vaardigheden. Zo kunnen ze zich stap voor stap en duurzaam integreren in de buurt.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “De Huizen van het Kind bewijzen hun meerwaarde als ontmoetingsplekken voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders. Dit bezoek is een mooie illustratie van hoe een horizontaal beleid zich vertaalt op het terrein. In dit project werken ze samen met integratie en inburgering en kinderopvang om kwetsbare ouders en hun omgeving te versterken.”

Lessen en groepsactiviteiten

In Taalbubbels Plus krijgen moeders in de eerste plaats Nederlandse les en lessen maatschappelijke oriëntatie, net zoals bij het reguliere inburgeringstraject. Wat de moeders tijdens deze lessen leren, nemen ze mee naar wekelijkse groepssessies met andere deelnemers.

Tijdens die groepssessies krijgen moeders tips rond de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind en kunnen ze ervaringen en inzichten over hun integratie met elkaar delen. Zo krijgen ze extra kansen om de taal te oefenen en worden ze uit hun isolement gehaald. Ze staan bijvoorbeeld stil bij het belang van spelen en voorlezen voor de ontwikkeling van kinderen en bij hun rol als moeder.

Vlaams minister van Inburgering Bart Somers: “Bij de hervorming van het inburgeringstraject hebben wij werk gemaakt van een traject op maat van de inburgeraar: sneller en zelfstandiger inburgeren voor wie kan, met meer tijd en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Taalbubbels Plus houdt rekening met specifieke noden van jonge kansarme moeders, die naast een nieuwe taal én maatschappelijke oriëntatie ook nieuwe vaardigheden als moeder onder de knie moeten krijgen. Het is positief dat ook de vaders in dit traject worden meegenomen.”

Kinderopvang

Tijdens de lessen is er informele kinderopvang. Zo moeten deelnemers zelf geen opvang zoeken en krijgen ze de kans om zich volledig te focussen, met een gerust gemoed. De moeders maken zo ook stap voor stap kennis met het ruime concept kinderopvang. Ze krijgen info over de opvanginitiatieven in hun buurt, bezoeken samen een kinderopvang en luisteren naar ervaringen van andere ouders. Deelnemers die beslissen om hun kind in te schrijven in de kinderopvang krijgen hulp van hulpverleners bij zowel de inschrijving als de communicatie met de opvang.

Traject op maat

Doordat verschillende partners voor Taalbubbels Plus geïntegreerd samenwerken kunnen ze deelnemers ook een traject op maat aanbieden dat inspeelt op hun specifieke noden. Concreet gebeurt dit door moeders waar nodig te verwijzen naar het aanbod van de Antwerpse Huizen van het Kind en de lessen volwassenonderwijs van Ligo, Centra voor Basiseducatie.

Het traject loopt telkens van september tot juni, net zoals een schooljaar. De deelnemers komen twee keer per week samen. Vaders worden bij de start van het traject betrokken en indien nodig krijgen zij ook opvoedingsadvies of worden ze doorverwezen naar trajecten of workshops op maat.

Sinds 2023 krijgen deelnemers van Taalbubbels Plus die slagen voor de toets maatschappelijke oriëntatie ook een attest maatschappelijke oriëntatie.

Taalbubbels

Het project Taalbubbels Plus startte als een proefproject en liep van 2015 tot 2020. Sinds 2021 is het een regulier project en worden twee groepen per schooljaar begeleid. Al 170 moeders met in totaal 191 kinderen volgden het traject. Met de Taalbubbels Plus in Antwerpen-Noord zet de stad, dankzij deze projectmiddelen vanuit het Agentschap Opgroeien, dit succesvol concept verder, met extra focus op laagdrempelige toeleiding naar kinderopvang.

Naast Antwerpen-Noord Pothoek zijn er ook sessies in Huis van het Kind Hoboken, vanwege een grote aanwezigheid van kwetsbare laaggeletterde gezinnen in deze buurten. Dankzij de aanwezigheid van inloopteams en andere professionele hulpverleners zijn de Huizen van het Kind een geschikte plek om kwetsbare gezinnen te detecteren en hen toe te leiden naar andere vormen van sociale activering en opvoedingsondersteuning.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Taalbubbels is ondergebracht onder de vleugels van de Huizen van het Kind. In 2014 openden de eerste twee Huizen van het Kind in de stad. Ondertussen zitten we al aan 17. Met de Huizen van het Kind zijn we uniek in Vlaanderen. Andere gemeenten werken veel meer digitaal, bij ons kunnen kwetsbare gezinnen terecht in een fysiek loket. De Huizen van het Kind zijn op die manier een hefboom voor de sociale activering van vrouwen. Daar helpt een project als Taalbubbels Plus aan mee.”

Taalbubbels Plus is een samenwerking tussen Huizen van het Kind Antwerpen, Atlas, Integratie en Inburgering, Ligo, Centra voor Basiseducatie, Wiegwijs vzw en lokale kinderopvanginitiatieven. Stad Antwerpen zorgt voor de omkadering zoals de infrastructuur en de Vlaamse overheid financiert het opvoedingsondersteuningsluik van dit project.

Babbeldoe

Ook in andere wijken zet stad Antwerpen via de Huizen van het Kind in op de integratie van kwetsbare gezinnen. Zo vinden er in Deurne op het Kiel en in Borgerhout Babbeldoe-sessies plaats. Deze laagdrempelige ontmoetingsmomenten staan los van een inburgeringstraject maar bieden ouders wel de nodige taaloefenkansen, opvoedingstips en info over kinderopvang.