Het college keurde de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Het RUP is de juridische vertaling van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok, dat eind 2017 werd goedgekeurd. De gemeenteraad moet de definitieve vaststelling wel nog goedkeuren. “Door de sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij. Het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok legt de grote lijnen voor de herontwikkeling van het gebied vast. Het wordt een woongebied met ruimte voor recreatie, pleintjes, diensten, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel. Er is met andere woorden een basis gelegd om een gebied dat een stadskanker was geworden, een mooie toekomst te geven”, aldus bevoegd schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder.

Krachtlijnen RUP
Het RUP legt juridisch vast waar en hoe er gebouwd mag worden en welke soort functies in het gebied mogen plaatsvinden. Zo wordt het gebied nu verdeeld in zones voor centrumfuncties (gemengde functies) en wonen en zones voor publiek domein en groen. “Bij de opmaak van de plannen voor de Slachthuissite is er steeds op zoek gegaan naar het evenwicht bebouwing-groen-publieke ruimte. Dat bewaren we ook in de toekomst. Zo staat er in de voorschriften van het RUP ingeschreven dat bij elke toekomstige bouwaanvraag een inrichtingsstudie gevraagd wordt voor een ruimere zone. Een belangrijk onderdeel daarvan is de groenbalans die inzicht geeft in de aanwezigheid van voldoende bruikbare groene ruimte op elk moment van de ontwikkeling en voor het gehele plangebied, zowel voor de bestaande bewoners als de nieuwe. We garanderen op die manier dat er bij elke fase voldoende woon- en buurtgroen wordt gerealiseerd”, verduidelijkt De Ridder.
Binnen dat raamwerk van publieke en groene ruimtes zijn ook bouwzones afgebakend met een bepaalde bestemming, maximale bouwenveloppe en maximale bovengrondse brutovloeroppervlakte.
De bouwvelden zijn overeenkomstig het masterplan. De zones waar de nadruk ligt op wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen, zijn:
de nieuwe bebouwing op het Noordschippersdok (de Fronten);
de nieuwe woonwijk tussen de Slachthuishallen en het nieuwe park Kalverwei (de Kalverweibuurt);
de afbouw van de woningen langs de Ceulemansstraat (de Marbaixwijk);
de centrale zone op de kade aan het Lobroekdok.
De Slachthuishallen en de zuidelijke zone van de kade aan het Lobroekdok zijn bestemd voor gemengde functies. Wonen is daarbij een onderdeel van een hele reeks functies die mogelijk zijn. Voor de Slachthuishallen staat het behoud van het karakteristiek beeld voorop. De oostelijke hal wordt volledig behouden maar daar is wonen als functie uitgesloten omdat daar wordt gestreefd naar een mix van bedrijvigheid, handel en voorzieningen. Om ruimte voor bedrijvigheid te verzekeren, legt het RUP een minimale oppervlakte voor bedrijvigheid op in de hallen. In de zuidelijke zone van de kade aan het Lobroekdok zijn de gelijkvloerse verdiepingen ook verplicht bestemd voor bedrijvigheid.
AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. Meer info over het stadsproject Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok staat op www.agvespa.be.

Foto’s: www.agvespa.be