De kwaliteit van rekenkennis schiet dikwijls tekort. Niet-geautomatiseerde basiskennis leidt immers tot problemen in de verdere rekenontwikkeling. De analyse van het rekenen-in-uitvoering laat dat zien. Wat nodig is, is rekenhulp vanuit een totaalvisie op leren, kennis, diagnostiek en instructie. Dit vraagt deskundigheid en samenwerking van onderwijsgevende/begeleider, coördinator, rekenspecialist, orthopedagoog/psycholoog en overleg met leerling en opvoeders.
 
Dit unieke boek pakt rekenproblemen en dyscalculie grondig aan. De concrete aanpak van de auteurs uit zich in drie delen: van handelingsgerichte diagnostiek, procesonderzoek tot de methodiek Berekend!.
 
Naast de uitgebreide theoretische achtergrond is er plaats voor praktische toepassingen en heel veel extra materiaal: videotutorials, leesbladen, invulbladen, scoringsbladen, instructies, somschema’s, hulpschema’s, enz.

Wied Ruijssenaars & Cécile Ruijssenaars-Elshoff
Berekend!
Van rekenprobleem tot dyscalculie
Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem

ISBN 9789463713146 | 345 blz. | € 89,90
Gratis verzending

Handelingsgerichte diagnostiek 
Procesonderzoek
Methodiek Berekend!
Gratis extra digitaal materiaal
 
Deel 1: In drie praktijkgerichte hoofdstukken komen aan bod: de achtergronden van niet-geautomatiseerd rekenen, van verklarend procesonderzoek en van methodische instructie. Het vierde hoofdstuk behandelt actuele thema’s uit literatuur en onderzoek.

Deel 2 werkt de achtergronden praktisch uit in het Verklarend Procesonderzoek Rekenen. Het omvat proeven die de kwaliteit van de basale rekenkennis in kaart brengen en de analyse van het rekenen-in-uitvoering ondersteunen.
 
Deel 3: de Methodiek Berekend!. Streef naar een zo volledig mogelijk niveau van automatisering van basale rekenkennis via op het individu afgestemde instructieprincipes.

Gratis extra materiaal:
Oefenapp ‘Calcumapp’
Instructievideo’s
Gratis download’s: – Invulbladen- Scoringsbladen- Leesbladen- Somschema’s- Hulpschema’s
Apart beschikbaar:
Calculinia getallenlijn
Pakket opzoekboekjes ‘EHBI’
Voor extra informatie en ondersteuning: www.rekenproblemen-en-dyscalculie.com
Oefenapp voor het automatiseren van basiskennis: www.calcumapp.com

Het  opzoekboekje EHBI (Eerste Hulp Bij Instructie) is apart verkrijgbaar. Het bevat praktische handvatten en is een hulpmiddel voor overleg en afstemming tussen alle professionals.
 
Dit EHBI-opzoekboekje ondersteunt de onderwijsgevende bij het maken van de juiste keuzes. Voor de begeleider of rekenspecialist is het opzoekboekje een middel om uit te leggen wat de uitgangspunten zijn bij de aanpak van de rekenproblemen. 
 
ISBN 978 94 6371 339 9 | 32 blz. | € 25,- (pakket van 10 exemplaren)

Wied Ruijssenaars is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen (na Leuven en Leiden) en publiceert over diagnostiek en behandeling.
Cécile Ruijssenaars-Elshoff is orthopedagoog met veel ervaring in onderwijs en hulpverlening (Vlaanderen, Nederland) en is coauteur van de (spelling)methodiek Geregeld!.

Meer info via www.gompel-svacina.eu