De provincie Antwerpen monitort sinds 2015, met de provinciale Fietsbarometer, het aantal fietsers, fietsroutes, fietsinfrastructuur en ongevalsgegevens in alle Antwerpse gemeenten en steden. Dit vanuit de idee dat een doordacht fietsbeleid gebaseerd is op objectieve informatie over fietsers en fietsroutes. De provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg starten nu samen met de provincie Antwerpen een samenwerking rond fietsdata op.

“Het belang van fietsdata neemt toe in een ambitieus fietsbeleid. Ook mijn collega’s bij de andere provincies willen meer op fietsdata gaan inzetten. Daarom sloten we een overeenkomst en rollen we de provinciale Fietsbarometer de volgende jaren uit in de andere provincies. De koers die we gaan varen, stippelen we nog samen uit. De provincie Antwerpen stelt hiervoor graag haar expertise en ervaring ter beschikking”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit.
 
De provinciale Fietsbarometer bundelt meetfietsgegevens van de aanwezige infrastructuur, fietstellingen voor het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie, fietsongevallen voor fietsgedrag en infrastructuur en enquêtes voor de ervaringen en het profiel van de fietsers. “Om de uitrol van de provinciale Fietsbarometer in de andere provincies te faciliteren, sloot de provincie Antwerpen begin oktober een nieuwe overeenkomst met de Fietsersbond. Alle overheden in Vlaanderen kunnen nu op een uniforme wijze, aan vastgestelde tarieven, meetfietsinventarisaties bestellen”, vult gedeputeerde Luk Lemmens aan. 

“De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar inwoners stimuleren om voor duurzame mobiliteit te kiezen. Zowel voor korte als langere afstanden is de fiets het vervoersmiddel bij uitstek – voor het ontwarren van de mobiliteitsknoop, voor het klimaat én voor de eigen gezondheid. De Provincie Oost-Vlaanderen monitort al enkele jaren met succes het fietsgebruik langs de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en de F7 (Gent-Kortrijk) en daaruit blijkt dat het aantal fietsers toeneemt. Onder het motto ‘meten is weten’, willen we de komende jaren met de stapsgewijze uitrol van de fietsbarometer in de Oost-Vlaamse gemeenten nog veel meer objectieve kwalitatieve en kwantitatieve fietsdata verzamelen. Op basis van die gegevens kunnen de gemeenten en ook de Provincie zelf hun huidige fietsbeleid bijsturen én verder ontwikkelen om op die manier nog meer mensen op de fiets te krijgen”, klinkt het enthousiast bij Riet Gillis, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen.  
 
“Meer en kwaliteitsvolle fietsdata – en ook open data, die gebruikt kan worden door derde partijen in routeplanners en applicaties – zal het Vlaams-Brabantse fietsbeleid ondersteunen en onderbouwen. Het uiteindelijke doel: meer mensen vaker de fiets te laten gebruiken. De aanleg van steeds meer fietssnelwegen en de populariteit van elektrische fietsen ondersteunt deze shift naar de fiets voor korte, maar ook voor middellange verplaatsingen. Een gedegen (inter)provinciaal databeleid kan deze trend ondersteunen en versnellen”, vult Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant aan.
 
“Ook de provincie Limburg stapt met veel enthousiasme mee in dit verhaal. We willen op zeer korte termijn van start gaan met het in kaart brengen van alle Limburgse functionele fietspaden. De verzamelde gegevens zullen de basis vormen om onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dergelijke schat aan informatie helpt ons om doordachte beslissingen te nemen over onze eigen investeringen in fietsinfrastructuur, maar ook om de lokale besturen te adviseren: welke tracés worden het best prioritair aangepakt, waar zitten de belangrijkste missing links, … Het gaat dan om zowel quickwins op korte termijn als grootschaligere investeringen op lange termijn. We zetten ons dus volop in om een kwaliteitsvol fietsnetwerk te kunnen aanbieden. We willen van de provincie Limburg ook een fietsparadijs maken voor de functionele fietser”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde provincie Limburg.

Foto: www.provincieantwerpen.be