De voorbije weken schreven N-VA, sp.a en CD&V samen aan een nieuw bestuursakkoord voor Hoboken. Na een finale lezing en het fiat van de lokale partij-afdelingen, stelt het nieuwe districtscollege nu het ontwerp-bestuursakkoord voor onder de titel “Hoboken speelt zijn troeven uit”. Aan de hand van zeven centrale thema’s tekent het college de krijtlijnen uit voor de komende legislatuur. Een greep uit het ontwerp-bestuursakkoord
Bereikbaar district Verkeersveiligheid blijft erg belangrijk, voor alle weggebruikers. Daarom blijven we investeren in verkeersveilige en leesbare straten, met de nodige verkeersremmers om overdreven snelheid tegen te gaan. Kruispunten worden zoveel mogelijk conflictvrij. Extra aandacht gaat naar fietsers, in de eerste plaats met goed onderhouden en veilige fietspaden. We bouwen verder aan een fietspadennetwerk dat alle Hobokense wijken met het centrum verbindt en investeren in kwalitatieve fietsenstallingen.
Parkeren blijft een aandachtspunt: we zetten in op een maximaal behoud van bestaande parkeerplekken. Daarenboven zoeken we mogelijke locaties voor het inrichten van buurtparkings.
Veilig district In Hoboken moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Hiervoor zullen we inzetten op preventie en sensibilisering, maar ook pleiten voor een kordate aanpak van overlastbezorgers allerhande. We willen hiervoor graag meestappen in wijkwerking op maat en het inzetten van stadsmariniers, die mensen en diensten samenbrengen om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen.
Camera’s in het straatbeeld versterken het veiligheidsgevoel en ondersteunen de overheid bij handhaving en preventie.
Welvarend district Ondernemen is belangrijk voor Hoboken. Regelmatig en gestructureerd overleg met ondernemersverenigingen en handelaars is daarbij cruciaal, ook met handelaars buiten het centrum.
De toeristische infoborden worden verder uitgebreid en de omgeving van de jachthaven maken we aantrekkelijker en beter bereikbaar voor wandelaars en fietsers.
Hobokenaars zijn zelfredzaam Het district zet duidelijk in op een actief sociaal beleid, ondermeer door projectsubsidies en ondersteuning te voorzien voor verschillende partners die zich inzetten in de strijd tegen armoede of eenzaamheid. We streven er samen met onze partners naar dat in Hoboken geen kind meer met een lege brooddoos naar school moet.
Ook bewoners die zelf initiatieven nemen om mensen samen te brengen, blijven we ondersteunen.
District waar het goed wonen is Hoboken is het groenste district en dat kan nog verder versterkt worden. We pleiten daarom voor een groene long van aan Fort 8 tot aan het Polderbos, die als één groen geheel aanvoelt. Bewoners moedigen we aan om geveltuinen en tuinstraten aan te leggen.
We maken een voetpadenplan op om de prioriteiten voor onderhoud te bepalen.
We investeren verder in de opwaardering van het centrum, door werk te maken van de tweede fase van het Masterplan Hoboken-Centrum met de heraanleg van de Kioskplaats en de Lelieplaats. Verder leggen we de Krijgsbaan opnieuw aan en bekijken we samen met de stad of een heraanleg van de Antwerpsesteenweg tussen kerk en Draaiboom mogelijk is.
Bruisend district Verenigingen zijn het kloppende hart van het district. We blijven hen dus financieel ondersteunen. Ook activiteiten van wijkraden en bewoners(groepen) kunnen op steun blijven rekenen. Hiervoor werken we aan een transparant subsidiereglement.
We voeren een sterke campagne om jongeren naar de jeugdbeweging toe te leiden. Jeugdverenigingen ondersteunen we niet enkel met geld maar ook met raad en daad en we gaan actief op zoek naar veilige fuiflocaties. Bestaande speelruimte wordt goed onderhouden en waar mogelijk zorgen we voor extra speelgelegenheid. Voor skaters gaan we op zoek naar een goede locatie voor de uitbouw van volwaardige skate-infrastructuur. Voor de sportende Hobokenaar bekijken we met de stad of we van Fort 8 een “sportfort” kunnen maken met een multisportieve cluster om zo aan de noden van de Hobokense clubs tegemoet te komen. Ook onderzoeken we hoe we G-sport in Hoboken kunnen ondersteunen.
Het cultureel aanbod in Hoboken is gevarieerd en voor ieder wat wils. Het Gravenhof speelt hierin een centrale rol. Tegelijk moet het Gravenhof ook een ontmoetingsplaats zijn met plek voor gemeenschapsvormende activiteiten. We vragen de Hobokenaar wat hij wil in zijn cultureel centrum en evalueren via bevragingen. Lokale cultuurverenigingen kunnen bij het district terecht voor ondersteuning. Voor de senioren in Hoboken voorzien we een inclusief beleid, waarbij elke senior zich aangesproken voelt. We bouwen verder op het succes van de week van de senior en bieden een gevarieerd aanbod voor actieve senioren in het district. Ook blijven we inzetten op de woonaanpassings- en de mantelzorgpremie om langer thuis wonen mogelijk te maken.
Verantwoordelijk en slim district Verantwoord besturen betekent ook rekening houden met alle belanghebbenden via voldoende inspraakmomenten. Waar mogelijk organiseren we bewonersvergaderingen met wijkraden en we gaan na hoe participatie een onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming.
We zetten in op communicatie op maat voor alle doelgroepen en investeren verder in de meest efficiënte communicatievormen.