Op 6 augustus starten de werken aan het vijvercomplex in privaat domein Krabbels. Vogels zoals de roerdomp en blauwborst moeten zich er nog beter thuis voelen. De voeding van de vijvers wordt niet langer meer geregeld door een visonvriendelijke stuw in de Molenbeek. Er komt een nieuwe vispassage die Europees beschermde vissoorten als de rivierdonderpad en kleine modderkruiper helpt stroomopwaarts te zwemmen. De provincie, Regionaal Landschap de Voorkempen en de eigenaars van domein Krabbels financieren gezamenlijk de werken. Het Agentschap voor Natuur en Bos subsidieert het natuurproject.

Beschermde broedplaats voor koppels roerdomp

Domein Krabbels is al jaren een aantrekkelijk natuurgebied voor bijzondere broedvogels als de roerdomp en blauwborst. Het gebied kenmerkt zich door de vijvers waar open water en brede rietkragen elkaar afwisselen. Een stuw in de Molenbeek zette de voormalige beemden sinds de jaren 60 onder water. Door de aanleg van dijken ontstond een vijvercomplex van zeven plassen. De private eigenaars van het domein namen in overleg met Natuurpunt de eerste stappen om de vijvers in te richten als broedplaats. Een volgende stap van de eigenaars kon rekenen op een financiële bijdrage van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Binnen een soortbeschermingsprogramma bevestigde de Vlaamse minister van Leefmilieu het domein als een belangrijke broedplaats voor één tot twee koppels roerdomp. Regionaal landschap de Voorkempen startte samen met de eigenaars en Natuurpunt enkele jaren terug de plannen op om het vijvercomplex nog beter in te richten voor deze soort.

Vrije vispassage in Molenbeek
“De Molenbeek is een belangrijke waterloop voor Europees beschermde vissoorten zoals rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De huidige stuw vormt echter een serieuze hindernis voor vissen die stroomopwaarts willen zwemmen. De provincie zocht daarom samen met de andere projectpartners naar een oplossing die zowel de vogel- en visdoelen ten goede kwam”, licht gedeputeerde voor Leefmilieu Jan De Haes toe. Die kreeg vorm door de afbraak van de stuw en de vervanging ervan door een vispassage. Naast een nieuwe vispassage zal ook extra dood hout in de beek het leefgebied van de vissen verbeteren. Het dode hout zorgt ervoor dat vissen meer schuilplaatsen hebben en er meer variatie ontstaat in het stromingspatroon.

Eén vijver zal bovendien specifiek als overstromingsgebied functioneren. Deze buffering is een surplus bovenop de bestaande buffering in de hooilanden in het domein. Men zal de in- en uitlaatconstructies die het water vanuit de Molenbeek doorheen de vijvers laten lopen, ook beter kunnen regelen.

Kostprijs van de werken

De kosten worden geraamd op 318.000 euro en verdeeld onder de provincie, het Regionaal Landschap de Voorkempen en de eigenaars. Omwille van het belang voor een aantal Europese habitatrichtlijnsoorten, subsidieert het Agentschap voor Natuur en Bos voor ongeveer 208.000 euro.

De werken starten op dinsdag 6 augustus. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werken 5 tot 6 maanden zodat ze afgerond zijn tegen het volgende broedseizoen.

Het privaat domein Krabbels is gelegen naast de wijk Pulderbos. Omwille van de natuurwaarden is dit domein niet vrij toegankelijk. Elk jaar zal er een wandeling georganiseerd worden onder begeleiding van gidsen van Natuurpunt. Het werfverkeer (aanvoer van materiaal) zal voornamelijk georganiseerd worden langs de straat Boskant.

Foto’s: Domein Krabbels bij overstroming Molenbeek (Provincie Antwerpen)