Wat is waarheid? Is de berichtgeving in de media betrouwbaar of worden we bewust gemanipuleerd met fake news? Vragen die actueler dan ooit zijn in een geglobaliseerde wereld waarin massaal veel informatie aan hoge snelheid circuleert, maar er ook machtige staten en grote bedrijven zijn die uit eigenbelang die informatieverspreiding misbruiken.

Informatie is bovendien nog geen kennis. Hoe vinden we orde in de chaos van op het eerste zicht onsamenhangende maatschappelijke verschijnselen? De historische kritiek, de systematische evaluatie van onze bronnen van informatie, is een aloude discipline die nog steeds de basis vormt om dit soort vragen te beantwoorden.

Dit handboek is een inleiding tot de kritische analyse van allerlei typische bronnen: in de eerste plaats geschreven officiële documenten, verhalende bronnen en mondelinge ooggetuigenissen, en in mindere mate ook beelden en materiële resten. Uit die bronnen, vaak ook door hun onderlinge confrontatie, reconstrueren we historische feiten. De volgende stap is dan de zoektocht naar de samenhang tussen die feiten, naar oorzakelijkheid en structuren in de historische ontwikkeling van onze maatschappij.

De historische kritiek is niet alleen voor historici zelf van belang, ze is een onmisbare discipline om in onze complexe maatschappij kritisch met informatie om te gaan.

Jan Dumolyn

Jan Dumolyn (1974) is verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse studies. Hij publiceert vooral over de middeleeuwse stadsgeschiedenis van de Lage Landen en over volksopstanden en collectieve acties, en houdt zich ook bezig met de methodologie en theorie van de geschiedenis.