De Waagnatieloods is één van de bekendste bakens van Antwerpen. De loods en de omliggende kaaivlakte zullen de komende jaren sterk veranderen. Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historische plek te verzekeren en te sturen, lanceert AG VESPA vandaag een oproep voor een domeinconcessie met lasten voor een periode van 50 jaar. Dit houdt in dat wie het domein in concessie neemt, de site in gebruik neemt, er een visie voor ontwikkelt en in investeringen voorziet. Geïnteresseerden kunnen tot vrijdag 18 oktober 2019 om 16 uur een aanvraag tot deelname indienen.
De Waagnatiesite heeft een oppervlakte van meer dan 18.000 m² en vormt een waardevolle plek op de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje, op de Rijnkaai. Kenmerkend voor de Rijnkaai zijn de historische en beschermde havenkranen en markante havenloodsen. AG VESPA wil met de gebiedsontwikkeling de ruimtelijke kwaliteit van de Waagnatiesite verbeteren en de relatie tussen de Schelde(kaaien) en het achterliggende stadsweefsel opnieuw versterken.
 
Ontwikkeling en herbestemming
AG VESPA gaat met deze oproep op zoek naar een partner die voor een periode van 50 jaar de site in gebruik neemt, er een visie voor ontwikkelt en in de nodige investeringen voorziet.
De opdracht van deze concessie gaat dus breder dan louter de herbestemming van de Waagnatieloods, maar beoogt de volledige gebiedsontwikkeling. Zo zal de concessionaris instaan voor de renovatie van de Waagnatieloods, de heraanleg van de kaaivlakte, de integratie van de Sigmawaterkering, de aanleg van een bestemmingsparking en mogelijk de ontwikkeling van een nieuwbouwvolume.
 
Masterplan Scheldekaaien en RUP Rijnkaai
De ontwikkeling van de Waagnatiesite kadert binnen een bredere visie die is opgenomen in het masterplan Scheldekaaien en het RUP Rijnkaai. Het masterplan Scheldekaaien telt zeven deelgebieden. Kattendijksluis en Rijnkaai is daar één van. In elk van die kaaizones wordt een oplossing op maat gemaakt om de historische kaaimuur te stabiliseren, de waterkering hoger én aantrekkelijker te maken en de publieke ruimte een nieuw gezicht te geven. De Vlaamse Waterweg nv, de stad Antwerpen en AG VESPA werken hiervoor nauw samen.
 
Gefaseerde procedure
De Waagnatiesite wordt aangeboden via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure verloopt in 2 fases: een selectie- en een gunningsfase. Een aanvraag tot deelname kan ingediend worden tot vrijdag 18 oktober 2019 om 16 uur. De uiteindelijke selectiebeslissing volgt eind 2019. Meer informatie over de gunningfase volgt in een latere fase.
Meer informatie over de site en over het deelgebied Kattendijksluis en Rijnkaai lees je op www.agvespa.be.

Foto: AG VESPA