Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 120.000 euro in de aankoop van gronden (visvijvers) in het gebied Walenhoek te Niel. Deze verwervingssubisidie kadert in het Strategisch Project Gebiedsprogramma Rupelstreek. Het betreft een totale oppervlakte van 7.9 ha. 
“Door hun ligging vormen de visvijvers een schakel tussen het woongebied Niel en het achterliggende natuur-en erfgoedlandschap van Walenhoek en Noeveren. Dankzij deze verwerving kan het gebied toeristisch-recreatief ontsloten en opengesteld worden voor het ruime publiek”, aldus Koen Van den Heuvel.
De aankoop van de gronden-visvijvers in het gebied Walenhoek te Niel zal bijdragen aan het behoud en versterken van de open ruimte, zoals werd vooropgesteld in het strategisch project. De terreinen hebben een belangrijke ligging binnen het deelgebied Walenhoek en de ruimere omgeving van de Rupelstreek als schakel naar bovenlokale groenstructuren.
 
De site bestaat hoofdzakelijk uit oude kleiputten die momenteel als visvijvers worden gebruikt, gelegen aan de noordelijke rand van het natuurgebied Walenhoek. De vorige eigenaar, nv Wienerberger, de enige nog werkzame steenbakkerij in de Rupelstreek, heeft deze gronden verkocht vermits zij voor het bedrijf geen functie meer hebben. Koen Van den Heuvel: “De gronden zijn ontgonnen tot de jaren 1960 en werden al snel omgevormd. Vanuit de gemeente Niel kwam de vraag tot ondersteuning. Dankzij deze verwervingssubsidie kan de Kempens Landschap rekenen op een steun van 40% van de aankoop, zijnde 120.000 euro.”
 
“Voor de gemeente Niel is de verwerving van de visvijvers, dankzij de verwervingssubsidie van minister Van den Heuvel, een belangrijke realisatie omdat hierdoor de huidige recreatieve doeleinden van deze vijvers kunnen bestendigd worden. Verdere ontsluiting kan in symbiose met het naastliggend natuurdomein Walenhoek, dat door het Agentschap Natuur & Bos wordt beheerd, en dat verder aansluit op een stuk van de gemeente dat in samenwerking met Natuurpunt wordt beheerd en ontwikkeld”, zegt Niels burgemeester Tom De Vries.
 
“Samen met de ontwikkelingsmogelijkheden die geboden worden door het Land Inrichtingsproject en de Klimaatprijs 2018 zal het natuurgebied Walenhoek verder ontwikkeld worden. Zowel de natuurwaarden als de toeristische en erfgoedwaarden zullen opgewaardeerd worden. Een betere trage wegeninfrastructuur met een fietspad naast de N148 en betere wandelpaden in het natuurdomein Walenhoek zal ook de bereikbaarheid van de visvijvers ten goede komen”, voegt Niels schepen Tom Caluwaerts toe.
 
De verwerving is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, OVAM, Wienerberger, De Vlaamse Waterweg, de provincie Antwerpen, de gemeente Niel en Kempens Landschap.

Foto: Kabinet Van den Heuvel